Aanmelden & open huis

Aanmeldingsprocedure

Open Dagen januari 2017:

Vrijdag 27 januari 2017 van 16:00-19:00 uur

Zaterdag 28 januari 2017 van 11:00-13:00 uur

Aantal beschikbare lesplaatsen in het 1e leerjaar (2017-2018):

BBL (eventueel met LwOO): ca. 45

KBL (eventueel met LwOO): ca. 48

TL/Mavo: ca. 24

De definitieve klassenindeling en klassengrootte worden bepaald op basis van de basisschooladviezen.

Uw kind aanmelden? Zo werkt dat! 

De aanmeldingsprocedure voor het komende schooljaar verloopt als volgt:

Een aanmelding op Helding VMBO begint altijd met een aanmeldingsgesprek. Een aanmeldingsgesprek vindt altijd plaats met de betreffende leerling en minimaal één ouder. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Voor een aanmeldingsgesprek maakt u een afspraak via telefoonnummer 070 - 3600 589.

Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

  • Schooladvies en BOVO-nummer
  • Kopie paspoort of ID van leerling en minimaal één van de ouders.

Aanmeldingsprocedure

Bij toelating verwachten wij van de ouders/verzorgers en de leerling dat zij onderstaande grondslag onderschrijven dan wel respecteren. 

Grondslag

Heldring VMBO is een interconfessionele school. Het interconfessionele karakter van onze school komt op verschillende manieren tot uiting.

Respect hebben voor elkaar is vanzelfsprekend! We zijn een school in een multiculturele stad. Het is onze taak om alle leerlingen tot optimale ontplooiing te brengen en daarbij, vanuit onze christelijke identiteit,  waarden en normen op leerlingen over te dragen. Dit komt tot uiting in onder meer de dagopeningen, de vieringen en bijzondere projecten.   

Wanneer is uw kind toelaatbaar? 

Het advies van de basisschool is bepalend voor de toelating. Uw kind is toelaatbaar als het één van de volgende adviezen heeft gekregen (met of zonder LwOO):  

- BBL (basisberoepsgerichte leerweg)

- KBL (kaderberoepsgerichte leerweg)

- TL/Mavo (theoretische leerweg/mavo)

Bij gecombineerde adviezen heeft Heldring VMBO altijd contact met de basisschool.

Uitgangspunt bij de intakeprocedure is dat een leerling binnen één van deze 3 categorieën geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden. Om dit laatste te kunnen bepalen, gebruikt de school het kwadrantmodel. Binnen het kwadrantmodel onderscheiden wij 4 aandachtsgebieden, te weten: 

- Capaciteiten
- Schoolprestatie 
- Persoonsontwikkeling 
- Schoolgedrag 

Met een beschrijving hiervan ontstaat een goed beeld van de leerling en zijn of haar mogelijkheden. Op basis daarvan biedt de school passende begeleiding. Als op één of meer van deze gebieden niet de gewenste begeleiding geboden kan worden, wordt niet tot plaatsing overgegaan. Het schoolondersteuningsprofiel van Heldring VMBO vindt u op http://www.swvzhw.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=969&fromno=828

De klassengrootte is 16 leerlingen in een lwoo-klas, 20 leerlingen in een gemengde klas en 24 leerlingen in een reguliere klas. In het eerste leerjaar worden maximaal 6 klassen samengesteld. 

Toelatingscriteria: 


Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen (in totaal ca. 120) overtreft, zal gebruik worden gemaakt van toelatingscriteria. Als uw kind aan de onderwijskundige toelatingseisen voldoet én u onderschrijft/respecteert onze grondslag, is het verzekerd van een plaats indien een broer/zus al leerling is van onze school. 

Eerste aanmeldingsperiode  

LwOO: zaterdag 28 januari 2017 t/m vrijdag 17 februari 2017

Overige leerwegen: zaterdag 18 februari 2017 t/m vrijdag 24 maart 2017) 

Ouders melden hun kind aan in de eerste aanmeldingsperiode. De leerling kan aangemeld worden door een wettelijke vertegenwoordiger met gebruik van: 

  • het BOVO adviesformulier;
  • een ondertekend aanmeldingsformulier van Heldring VMBO.
  • Een geldig identiteitsbewijs van ouders en leerling. 

Heldring VMBO verstrekt aan de ouders een bewijs van aanmelding en registreert de aanmelding in POVO OT. Het moment van aanmelden in de eerste aanmeldingsperiode heeft geen invloed op de behandeling van de aanmelding of plaatsing van de leerling; alle aanmeldingen worden behandeld als ‘gelijktijdig binnen gekomen’. 

Op vrijdag 31 maart 2017 krijgen alle aangemelde leerlingen bericht of zij zijn geplaatst of niet. Op dezelfde dag verwerkt de vo-school in POVO OT de plaatsingsbesluiten voor alle aangemelde leerlingen. 

Overaanmelding, voorrangsregels en loting 

Overaanmelding: Wanneer er meer toelaatbare leerlingen zijn dan lesplaatsen, is er sprake van overaanmelding. 

Voorrangsregels: Heldring VMBO kan leerlingen, die aan specifieke criteria (zie ‘toelatingscriteria’) voldoen, voorrang verlenen bij toelating, indien er sprake is van overaanmelding . 

Loting: Wanneer er na het toepassen van voorrangsregels nog steeds sprake is van overaanmelding, worden de beschikbare lesplaatsen onder de overgebleven groep leerlingen op donderdag 30 maart 2017 verloot.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte passend onderwijs, voor wie de behandelperiode nog niet is afgerond, worden meegenomen in de toepassing van voorrangsregels en/of loting. Indien een dergelijke leerling in aanmerking komt voor voorrang of wordt ingeloot, reserveert de vo-school een plaats. 

Heldring VMBO:

  • informeert de ouders van uitgelote leerlingen uiterlijk de dag na de loting;
  • retourneert het BOVO adviesformulier uiterlijk de volgende dag aan deze ouders;
  • informeert deze ouders over andere vo-scholen waar nog plaats is;
  • registreert de uitslag van de loting uiterlijk de volgende dag in POVO OT. 

Tweede aanmeldingsperiode  

Leerlingen die na sluiting van de eerste aanmeldingsperiode nog geen lesplaats hebben, kunnen gebruik maken van de tweede aanmeldingsperiode. De tweede aanmeldingsperiode start op de dag na de loting, vrijdag 31 maart 2017 en loopt tot en met donderdag 13 april 2017. Leerlingen uit de tweede aanmeldingsperiode ontvangen uiterlijk donderdag 20 april 2017 bericht over het definitieve toelatingsbesluit. 

Overaanmelding bij de start van de tweede aanmeldingsperiode

Wanneer er op maandag 3 april 2017 sprake is van overaanmelding, wordt de volgorde van de behandeling van de leerlingdossiers bepaald door loting. Deze loting vindt aan het einde van deze dag plaats. De volgende dag, dinsdag 4 april 2017 uiterlijk om 10.00 uur, informeert de vo-school de ouders over het aantal lesplaatsen en hun positie in de volgorde van behandeling. Op grond van deze informatie kunnen ouders overwegen om de aanmelding in te trekken en elders aan te melden. 

Voor aanmeldingen leerjaar 2, 3 en 4 neemt u contact op met één van de teamleiders via 070 3600589.

Top